Toppmeny

Mattermost

WebbPlatsen erbjuder applikationsdrift av Mattermost, ett samarbetsverktyg likt Slack.

Ni kan antingen köpa konton styckvis för en eller flera grupper eller hela företaget och betala per konto per månad. Vill ni ha en egen, privat, server för Mattermost erbjuder vi också detta som tjänst. Vi installerar Mattermost Team Edition på en egen server och sköter drift, underhåll och säkerhetskopiering. Väljer ni Mattermost på egen server lagras all information och alla säkerhetskopior i Sverige.

Beställ Mattermost

Några nyckelfunktioner i Mattermost som tjänst från WebbPlatsen

 • Snabbt och effektiv kommunikation i grupper, skapa hur många kanaler
  och grupper ni vill
 • Dela dokument, bilder och andra filer genom att bara dra och släppa dem
 • Direktmeddelanden mellan två eller flera personer
 • Enkelt att skapa nya kanaler för att kategorisera diskussioner eller
  grupper
 • Behörighetskontroll
 • Privata kanaler
 • Sökhistorik
 • Support på svenska
 • HTTPS:// (krypterad) trafik
 • Kan användas med webbläsare så som Firefox, Safari, Chrome, m fl
 • Kan användas i mobiler (iOS / Android) via Mattermost-appen
 • Kan användas via Mattermost-programvaran för skrivbord på Windows, Mac
  och Linux
 • Möjlighet att integrera informationsflöde till och från Mattermost med
  t ex e-post, Twitter
 • Applikationsspråk inkluderar Engelska, Tyska, Franska, Holländska,
  Portugisiska, Spanska, Ryska och Kinesiska

Vi erbjuder mjukvara som tjänst på flera olika sätt. Tveka inte att höra av er om ni har frågor. Vi kan hjälpa till att skriva integrationer för er egen Mattermost-server.

Det finns också redan många färdiga integrationer för Mattermost, här följer några exempel:

Twitter, ZenDesk, Google Sheets, Google Kalender, GitHub, MailChimp, Gmail, Jira, Nagios, Kanboard, Redmine, Trac, PHP, C++, Trello, Cisco Syslog, Disqus, Veeam, m fl. Dessutom generellt de integrationer som är kompatibla med Slack.

Pris per månad

40kr/konto

Egen Mattermost-server: från 600kr. Engångskostnad 495kr.
Har ni egen server betalar ni inte för konton och ni kan utöka serverns kapacitet efter behov.Beställ Mattermost

 • Allmänna villkor för webb- och domäntjänster hos WebbPlatsen

  Uppdaterad 2013-01-28

  1. Allmänt

  Dessa abonnemangsvillkor reglerar avtalsförhållandet mellan WebbPlatsen i Sverige AB ("WebbPlatsen") och Kund avseende webbhotell- och domäntjänster. WebbPlatsen tillhandahåller generell information om tjänsterna via sin hemsida https://www.webbplatsen.se. WebbPlatsens meddelande till Kund sker via e-post och/eller brev. Sådant meddelande anses mottaget sju dagar efter dess avsändande om det ej framstår som sannolikt att meddelandet anlänt efter denna tidpunkt. Vid e-postkontakt använder Webbplatsen adressen "info@", vilken alltid anses komma Kund till del.

  2. Avtalsperiod och uppsägning

  Avtal skall anses ha träffats i och med att Kund beställt tjänsten och/eller betalt första fakturan från WebbPlatsen, varvid abonnemanget börjar löpa. Abonnemanget löper tillsvidare med viss bindningstid (s k avtalsperiod), vilken skall vara ett (1) år om annat ej överenskommits i samband med Kunds beställning. Om Kund ej inkommer med uppsägning en (1) månad innan sådan avtalsperiods slut, inleds automatiskt en ny avtalsperiod och abonnemanget förlängs i enlighet med vid tiden för förlängningen gällande abonnemangsvillkor, vilka finns tillgängliga på WebbPlatsens hemsida https://www.webbplatsen.se. Det åligger Kund att ta del av vid var tid gällande abonnemangsvillkor. Uppsägning skall göras via brev eller fax och vara underskriven av Kund. Att ej betala faktura är ej att betrakta som en uppsägning.

  3. Abonnemangsavgifter

  Betalning erläggs till WebbPlatsen i form av WebbPlatsens vid var tid gällande abonnemangsavgift. WebbPlatsen förbehåller sig rätten att fakturera Kund i förskott. Betalning sker mot faktura. Faktureringsperiod är densamma som avtalsperiod. Betalning skall erläggas senast 30 dagar efter fakturans utställningsdatum om inget annat är avtalat. Kund skall omgående meddela WebbPlatsen om en faktura anses felaktig. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen, lagstadgad påminnelsavgift samt i förekommande fall inkassoavgift. Kund skall skriftligen meddela WebbPlatsen vid ändring av faktureringsadress. Faktura skickas i PDF-format till kundens angivna e-postadress. Om pappersfaktura önskas debiteras en faktureringsavgift om 36:- + moms.

  4. Överlåtelse av abonnemang

  Abonnemang får ej överlåtas utan skriftlig tillåtelse från WebbPlatsen.

  5. Begränsning av Parternas ansvar

  Parternas ansvar för skada är begränsat till SEK 1000 per 12 månadersperiod, räknat från den dag abonnemangsavtalet trädde i kraft. Eventuellt skadestånd omfattar ej indirekta skador eller förlust i Kunds näringsverksamhet. WebbPlatsen ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför WebbPlatsens kontroll eller som WebbPlatsen inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bl a anses; olyckshändelser, krig, upplopp, hårt väder, arbetsmarknadskonflikt (oavsett om den omfattar WebbPlatsens personal eller ej), fel i annan operatörs nät samt handling eller underlåtenhet från myndighets eller annan utomståendes sida.

  6. Registrering av domännamn / domäntjänster

  Domäntjänster omfattar, då Kund så begärt, ansökningsförfarande såväl som teknisk och administrativ hantering av domänen. Webbplatsen tillhandahåller två namnservrar för Kunds domäner och tillser att Kund kan använda domännamnet till e-post och webbsidor i enlighet med den tjänst som beställts. Om enbart registrering av domännamn är beställd utan tjänster i övrigt, eller i den mån webbtjänster inte ingår i avtalet, eller då webbtjänster ännu inte tagits i Kunds bruk genom uppladdande av webbsidor, så godkänner Kund att Webbplatsen placerar en informationssida i anslutning till domänen, som kan innehålla information om Webbplatsen och Webbplatsens tjänster. Om inte annat är överenskommet, eller då det inte är möjligt, så förnyar Webbplatsen ett registrerat domännamn åt Kund och fakturerar Kund i svenska kronor enligt gällande prislista. Det är alltid Kund som är ytterst ansvarig för domänen och Webbplatsens ansvar är under alla omständigheter begränsat enligt paragraf 5.

  7. Webbsidor på Webbplatsens servrar

  Kund har rätt till egna webbsidor på WebbPlatsens server inom ramen för tilldelat hårddiskutrymme. Antalet accesser och mängd överförd data per månad är begränsat och detaljer kring detta finns i specifikationerna för respektive webbhotell. WebbPlatsen debiterar enligt fastställd tariff om dessa värden överstiges. Kund får ej vidareförsälja eller upplåta utrymme till tredje part.

  8. Kunds ansvar

  Kund ansvarar för innehållet i Kunds webbsidor, korrespondens samt andra aktiviteter som Kund utför på Internet eller i system kopplade till Internet. Detta ansvar innefattar att tillse att vid var tid gällande lagstiftning följs. Kund ansvarar för att annan som getts möjlighet att utnyttja tjänsten följer dessa abonnemangsvillkor. Kund är ansvarig för eventuella nödvändiga tillstånd som finns för att sprida, ta emot eller lagra information.

  9. Avstängning av abonnemang

  WebbPlatsen äger rätt att med omedelbar verkan stänga ett abonnemang och häva avtalet, utan återbetalningsskyldighet av Kunds erlagda avgifter alternativt genom att slutfakturera Kund för tid fram till avtalsperiodens slut, om det visar sig att Kund utnyttjat abonnemanget på ett otillbörligt sätt. Otillbörligt innefattar men är ej begränsat till: spridande av information som kan vara olaglig samt att begå olagliga handlingar, att uppmana eller möjliggöra för annan att begå olagliga handlingar, via Internet eller därmed sammankopplade nätverk. marknadsföring via utskick till e-postadresser (s k spamming/mailbombing) om mottagaren ej i förväg givit sitt samtycke till detta. annat handlande som medfört att avsevärd olägenhet uppstått för WebbPlatsen, WebbPlatsens system, övriga abonnenter eller Internet och därmed sammankopplade system. utnyttjande av Webbplatsens resurser, såsom servrar, linjekapacitet osv som i väsentlig grad överstiger det genomsnittliga utnyttjandet av Webbplatsens kunder Detsamma skall gälla om Kund trots påminnelse ej betalt faktura inom angiven tid.

  10. Ändring av abonnemangsform

  WebbPlatsen äger rätt att uppgradera en abonnemangsform till en annan som täcker Kunds utnyttjande av Webbplatsens resurser, om Kund överskrider de gränser eller regler som gäller för den ursprungligt ingångna abonnemangsformen. Detta skall ske först efter att Kund via epost blivit förvarnad om förändringen och givits minst 14 dagar att åtgärda situationen. Om Kund fortfarande efter 14 dagar ligger utanför ramarna för den ingångna avtalsformen uppgraderas Kund automatiskt till den lämpligaste abonnemangsform som för rådande omständigheter ger Kund lägst kostnader. Kund faktureras omgående för mellanskillnaden mellan abonnemangsformerna för återstående tid av pågående abonnemangsperiod. Denna paragraf gäller särskilt, men inte begränsat till, när Kund använder ett privat webbhotell i kommersiellt syfte. I kommersiellt syfte avses bland annat när Kund; Marknadsför produkter eller tjänster för egen eller annans vinning Regelbundet utnyttjar webbplats och/eller epost för yrkesrelaterad trafik, varesig det avser egen verksamhet eller som anställd Upplåter plats för reklambanners eller liknande i syfte att inbringa inkomst Bygger upp portaler, marknadsplatser eller liknande, som även om de är kostnadsfria, i en framtid kan omvandlas för kommersiella syften

  11. Ändringar av tjänster och abonnemangsavgifter

  WebbPlatsen äger rätt att med omedelbar verkan genomföra förändringar av tjänster eller avgifterna för tjänster vilka är direkt hänförliga till en förändring av skatter, statliga pålagor, lagar, valutakurser eller annan liknande omständighet utanför WebbPlatsens kontroll vilken direkt påverkar tjänsterna och/eller deras kostnader. WebbPlatsen förbehåller sig rätten att utföra sådana förändringar av tjänster vilka ej påverkar tjänsternas innehåll, utan att underrätta Kund. Vid större ändringar av tjänster eller vid höjning av abonnemangsavgifter skall Kund underrättas på lämpligt sätt minst 45 dagar innan ändringen träder i kraft. Kund äger då rätt att säga upp avtalet enligt paragraf 2. Avgiftssänkning behöver ej aviseras.

  12. Tvist

  Tvister i anledning av detta avtal som icke kan göras upp i godo skall avgöras enligt Svensk lag i Stockholms tingsrätt.